3,900,000 ریال

  روز برگزاری: با هماهنگی آموزشگاه ساعت برگزاری: با هماهنگی آموزشگاه ساعات کلاس: 8 تعداد جلسات: 8 ظرفیت کلاس: 1 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618  

1,190,000 ریال

  روز برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت برگزاری: 18:30 تا 19:30 ساعات کلاس: 8 تعداد جلسات: 8 ظرفیت کلاس: 7 نفر شروع کلاس: با هماهنگی آموزشگاه مکان برگزاری: شیراز معالی آباد شماره تماس: 09171124618